تعداد مراکز درمانی : ——25274 عدد
تعداد پزشکان : ——2334 عدد
تعداد بیماری ها : ——298 عدد
تعداد داروها : ——69 عدد
تعداد آزمایش ها : ——13 عدد
تعداد مقاله و تحقیق : ——77 عدد
بازدید ماه جاری : ——59156 
بازدید کل صفحات : —— 5163027