تعداد مراکز درمانی : ——25274 عدد
تعداد پزشکان : ——2330 عدد
تعداد بیماری ها : ——298 عدد
تعداد داروها : ——69 عدد
تعداد آزمایش ها : ——13 عدد
تعداد مقاله و تحقیق : ——77 عدد
بازدید ماه جاری : ——14760 
بازدید کل صفحات : —— 11002089