معرفی پزشکان
بيهوشي«متخصصین«معرفی پزشک«
بيهوشي
دکتر مرتضي مجد
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر مسعود صديقي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر فرشته جنتي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر ساسان مسگريان
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر فرشاد صفري
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر مژده نصيري اصل
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : مولويگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني:55625555 - 55621726


بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني: خيابان مولوي، چهارراه مولوي

 
دکتر زهره خوشه چين
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر سپيده کريمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر فرشته باقري فرد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر هدي عرفاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر شعله مدرس سعيدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر رامش قانع
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر صادق عبدالمحمدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر محمد مهدي قيامت
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر مسعود نشيبي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر محمدرضا حاجي اسماعيلي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر سعيد مالک
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر فرهاد صفري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر کامران متقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر منيژه جديدي مياندشتي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : بيهوشي

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
12345>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا