معرفی پزشکان
پزشکي قانوني«متخصصین«معرفی پزشک«
پزشکي قانوني
دکتر فريده خدابنده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : پزشکي قانوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر بابک مصطفي زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : پزشکي قانوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر حسين حسينيان مقدم
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : پزشکي قانوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان پيامبران: 44079131 الي 41


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
بيمارستان پيامبران: فلکه دوم صادقيه، بولوار آيت اله کاشاني، بولوار ابوذر جنوبي

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا